NASZE PRZEDSZKOLE


  O nas

  Pracownicy pedagogiczni

  Pracownicy niepedagogiczni

 

      DOKUMENTY ZSP


  Statut ZSP

  Zmiany do Statutu ZSP

  Program Wychowawczy ZSP

  Program Profilaktyki ZSP

  Koncepcja Pracy ZSP

  Plan Pracy ZSP

 

 

 

      STRONA GŁÓWNA


 

unia


 

W szkole realizowany jest

projekt systemowy pt. "Równe szanse w Gminie Ślesin"

(nr projektu POKL.09.01.02-30-167/12)

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji

oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

 


Realizator projektu - Gmina Ślesin


W przedszkolu realizowany jest projekt

pt. Radosny czas w przedszkolu"

(nr projektu POKL.09.01.01-30-050/12)

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

 


Realizator projektu - Gmina Ślesin


 

    OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW


  Konkursy

  Sport